Algemene informatie

Algemene informatie

Begrippenlijst

Onderwijsthema’s

Begaafdheidsprofielschool

Een school die speciaal gericht is op hoogbegaafde leerlingen en extra uitdagend onderwijs biedt.

Bèta Challenge Programma (BCP)

Een programma op bepaalde scholen waarbij leerlingen extra uitgedaagd worden op het gebied van de bètavakken.

Excellente school

Een school die het predicaat ‘excellent’ heeft ontvangen van de onderwijsinspectie omdat zij uitblinkt in bepaalde aspecten van het onderwijs. Sinds 2023 is landelijk besloten te stoppen met het uitreiken van het predicaat ‘excellente school’.

Gezonde school

Een school die extra aandacht besteedt aan gezondheid en gezonde leefstijl van de leerlingen.

Global Citizen School

Een school die leerlingen opleidt tot wereldburgers, met aandacht voor internationale vraagstukken en samenwerking.

International Business College (IBC)

Een opleiding binnen een middelbare school waarbij leerlingen zich specialiseren in internationaal zaken doen.

International Baccalaureate Programme

Een internationaal erkend onderwijsprogramma dat leerlingen voorbereidt op een vervolgstudie in binnen- of buitenland.

Technasium

Een speciale stroming binnen bepaalde scholen waarbij leerlingen onderzoekend en ontwerpend leren op het gebied van techniek en technologie.

Topsport Talentschool

Een school die leerlingen met een talent op het gebied van sport extra ondersteuning biedt om hun sport en school succesvol te combineren.

Tweetalig onderwijs

Onderwijs waarbij een deel van de vakken in een andere taal wordt gegeven, meestal Engels.

UNESCO

Een UNESCO-school is een school die deel uitmaakt van het UNESCO-scholennetwerk. UNESCO staat voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur). Een UNESCO-school heeft als doel om de principes en waarden van UNESCO in het onderwijs te integreren.

VECON Business School

Een opleiding binnen een middelbare school waarbij leerlingen een extra programma volgen gericht op ondernemerschap en economie.

WON Akademie

Een opleiding binnen een middelbare school waarbij leerlingen zich verdiepen in wetenschap, onderzoek en techniek.

Onderwijsconcept

Big Picture Learning

Een onderwijsconcept waarbij de nadruk ligt op individuele begeleiding en persoonlijke groei. Leerlingen hebben de vrijheid om hun eigen leertraject vorm te geven en worden gestimuleerd om hun passies en interesses te ontdekken en te ontwikkelen.

Dalton

Een onderwijsconcept dat gebaseerd is op de principes van vrijheid in gebondenheid. Leerlingen krijgen de ruimte om zelfstandig te werken en hun eigen leerdoelen te bepalen, maar worden ook gestimuleerd om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

Montessori

Een onderwijsconcept ontwikkeld door Maria Montessori waarbij de leerling centraal staat. Leerlingen worden gestimuleerd om de lesstof op hun eigen manier te verwerken. De docent begeleidt hierbij. Er wordt veel aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van de leerling.

Particulier onderwijs

Een vorm van onderwijs die wordt aangeboden door particuliere scholen, ook wel privéscholen genoemd. Deze scholen ontvangen geen financiering van de overheid en worden gefinancierd door particuliere betalingen. Particulier onderwijs kan verschillende onderwijsconcepten bieden, afhankelijk van de school.

Quest

Quest is een onderwijsconcept ontwikkeld door de Amstelwijck in Dordrecht. Het is gebaseerd op het idee dat leren leuk en uitdagend moet zijn. Leerlingen werken in projecten aan realistische vraagstukken en worden gestimuleerd om creatief en probleemoplossend te denken. Het onderwijs richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken en onderzoeken.

Taalonderwijs

Anglia Masterclass

Een trainingsprogramma dat gericht is op het verbeteren van de Engelse taalvaardigheden, vooral op het gebied van lezen, schrijven, spreken en luisteren. Het programma is gebaseerd op het Anglia-examensysteem.

Cambridge English

Een internationaal erkend examensysteem, ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge, om Engelse taalvaardigheden te beoordelen en te certificeren. Het systeem omvat verschillende examens op verschillende niveaus, zoals de Cambridge English: First (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE) en Cambridge English: Proficiency (CPE).

Fast Lane English

Een intensieve taalcursus die gericht is op het snel verbeteren van de Engelse taalvaardigheden binnen een kort tijdsbestek. Het programma is ontworpen om leerlingen onder te dompelen in de taal en hen in staat te stellen vloeiend Engels te spreken.

DELF

Diplôme d’Etudes en Langue Française: Een internationaal erkend examen voor de Franse taal, georganiseerd door het Franse ministerie van Onderwijs. Het examen beoordeelt de vaardigheden in luisteren, spreken, lezen en schrijven in het Frans op verschillende niveaus.

Goethe Deutsch

Een certificeringssysteem dat is ontwikkeld door het Goethe-Institut om de taalvaardigheid in de Duitse taal te beoordelen. Het systeem omvat verschillende examens op verschillende niveaus.

Chinees

De Chinese taal is ook wel bekend als het Mandarijn. Het is de meest gesproken taal ter wereld en wordt steeds belangrijker in het internationale taalonderwijs.

Spaans

Spaans is de op één na meest gesproken taal ter wereld en wordt vaak gekozen als tweede taal naast Engels.

Levensvisie

Algemeen bijzonder

Een algemeen bijzondere school is een school die geen religieuze of levensbeschouwelijke grondslag heeft, maar wel vanuit een bepaalde visie onderwijs aanbiedt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een school met een pedagogische, onderwijskundige of levensbeschouwelijke visie.

Christelijk

Een christelijke school is gebaseerd op het christelijk geloof. Het onderwijs op een christelijke school is gericht op het bijdragen aan de vorming en opvoeding vanuit christelijke normen en waarden.

Interconfessioneel

Een interconfessionele school is een school die openstaat voor meerdere religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen. Het onderwijs is gericht op het respecteren en leren van verschillende geloofs- en levensovertuigingen.

Oecumenisch

Een oecumenische school is een school waarin verschillende christelijke denominaties samenkomen en samenwerken. Het doel is om verbinding en begrip tussen verschillende geloofsstromingen te stimuleren.

Openbaar

Een openbare school staat open voor iedereen, ongeacht religie, levensbeschouwing of achtergrond. Er wordt seculier onderwijs gegeven, waarbij geen sprake is van een religieuze of levensbeschouwelijke invulling.

Protestants-christelijk

Een protestants-christelijke school is gebaseerd op het protestantse geloof. Het onderwijs richt zich op protestants-christelijke normen en waarden en het leren kennen en begrijpen van de Bijbel.

Rooms-katholiek

Een rooms-katholieke school is gebaseerd op het rooms-katholieke geloof. Het onderwijs richt zich op katholieke normen en waarden en soms ook op het leren kennen en begrijpen van de Katholieke leer en sacramenten.

Vmbo-profielen

Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

Dit profiel is gericht op de bouwsector en leert je vaardigheden die nodig zijn voor het werken in de bouw, zoals metselen, timmeren en schilderen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het inrichten van woningen en interieur.

Dienstverlening & Producten (D&P)

Dit profiel richt zich op het ontwerpen, maken en presenteren van producten en diensten. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je een eigen onderneming kunt starten en hoe je klanten kunt benaderen. Ook worden er vaardigheden aangeleerd op het gebied van marketing en communicatie.

Economie & Ondernemen (E&O)

Dit profiel bereidt je voor op een carrière in de bedrijfssector. Je leert bijvoorbeeld over financiën, marketing, ondernemerschap en administratie. Ook wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van commerciële vaardigheden.

Groen

Bij Groen leer je vaardigheden die nodig zijn voor het werken in de natuur, zoals tuinieren, dierenverzorging en het onderhouden van landbouwmachines. Ook wordt er aandacht besteed aan duurzaamheid en milieu. Je richt je op werken in de agrarische sector.

Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)

Dit profiel richt zich op de gastvrijheidssector. Je leert vaardigheden die je gebruikt als je werkt in de horeca, bakkerijen, hotels en recreatiebedrijven. Je leert bijvoorbeeld koken, bakken, bedienen en het organiseren van evenementen.

Media, Vormgeving & ICT (MVI)

Bij Media, Vormgeving en ICT leer je grafisch ontwerp, media en ICT. Je gaat werken met verschillende softwareprogramma’s, leert websites maken en digitale content vormgeven. MVI bereidt je voor op een toekomst in de creatieve sector.

Produceren, Installeren & Energie (PIE)

Dit profiel bereidt je voor op technische beroepen in de industrie en techniek. Je leert bijvoorbeeld lassen, installatietechniek, elektrotechniek en het werken met machines. Je komt ook meer te weten over energiebesparing en duurzame technieken.

Zorg & Welzijn (Z&W)

Bij Zorg & Welzijn leer je vaardigheden die nodig zijn voor het werken in de zorg, zoals het verzorgen van mensen, het bieden van hulp en begeleiding en het organiseren van activiteiten. Ook wordt er aandacht besteed aan gezondheid en welzijn. Je leert voor een beroep in de zorgsector.